Висновки та пропозиції

У вступі необхідно розкрити значення готової продукції та її реалізації у діяльності підприємства. Навести прізвища авторів, які досліджували вказану проблематику. Вказати мету та завдання, визначити об’єкт і суб’єкт, методи та інформаційну базу дослідження.

У першому питанні для розкриття сутності готової продукції необхідно вивчити П(С)БО, думки науковців-економістів, фінансистів та бухгалтерів в різних підручниках і посібника та авторефератах, практичних працівників в періодичних фахових виданнях. Дослідити проблеми обліку готової продукції на теоретичному рівні і в практичній діяльності. Особливо важливими є проблеми оцінки готової продукції впродовж звітного періоду і її визначення на дату складання звітності. Розкрити критерії визнання та ознаки класифікації Висновки та пропозиції готової продукції, значення та завдання її обліку.

Якщо такі питання будуть досліджуватися в сільськогосподарських підприємствах, необхідно вивчити П(С)БО 30 «Біологічні активи» і Методичні рекомендації з обліку біологічних активів.

У другому питанні розкрити особливості господарської діяльності досліджуваного підприємства, описати його організаційну структуру управління, структуру бухгалтерії, розподіл функцій працівників бухгалтерії, описати Наказ про облікову політику підприємства та форму бухгалтерського обліку. Показати динаміку діяльності підприємства в абсолютній сумі та розрахувати темпи росту й приросту за три останніх роки. Дати оцінку стану активів і пасивів підприємства, розрахувати показники його платоспроможності, ліквідності та рентабельності.

У третьому питанні при дослідженні документального оформлення надходження Висновки та пропозиції і вибуття готової продукції вивчити її рух з цеху готової продукції на склад і порядок відпуску покупцям, особливості складання звітності матеріально-відповідальними особами і облік готової продукції на складі, проаналізувати правильність документального оформлення на прикладі конкретного підприємства.

У четвертому питанні при дослідженні синтетичного обліку визначити його відповідність Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, виявити помилки в обліку досліджуваного підприємства. Аналітичний облік готової продукції розкрити з точки зору його організації і контролю за рухом. Показати нетипову кореспонденцію або недоліки в обліку досліджуваного підприємства (див. розділ «Структура і правила Висновки та пропозиції оформлення роботи»).

У п’ятому питанні розкрити, в яких формах фінансової звітності та в яких статтях відображається інформація про готову продукцію.

У шостому питанні залежно від вибору одного з двох запропонованих питань, розкрити:

- який порядок автоматизації обліку готової продукції;

- які технічні, методичні та організаційні напрями вдосконалення обліку готової продукції на підприємствах України (вдосконалення організації обліку, документального оформлення, звітності матеріально-відповідальних осіб, складання реєстрів обліку або впровадження комп’ютерних технологій).У висновках та пропозиціях узагальнити результати дослідження обліку готової продукції і вказати напрями його удосконалення.

У додатки включити: витяг зі статуту підприємства; схему організаційної структури управління підприємством; Наказ про Висновки та пропозиції облікову політику підприємства; посадову інструкцію бухгалтера, що веде облік готової продукції; первинні документи; звітність матеріально-відповідальних осіб; облікові реєстри за основними рахунками теми; Головну книгу; фінансову звітність за три роки.

Література: 1,3,6-11,16,17,19,21,23,24,25,27,30-33,35-37,40,43, 44,47,52,54,55,57,58,59,62,64,65,66,67,68,69,71,77,87,88,89,94,96,97, 100,103,105, 127,128,131,133,134,137,139,140,142,143,146,148.

ТЕМА 23. Фінансовий облік товарних запасів і товарообороту на підприємствах торгівлі

План

Вступ

1. Сутність, визнання, оцінка та класифікація товарних запасів, значення і завдання їх обліку

2. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку на підприємстві (суб’єкті дослідження)

3. Документальне оформлення надходження і вибуття товарних за­пасів та звітність матеріально-відповідальних осіб

4. Синтетичний і аналітичний облік руху товарних запасів і товарообороту

5. Відображення інформації про товарні запаси та товарооборот у фінансовій звітності

6. Використання інформаційних технологій в обліку товарних запасів

або

6. Напрями вдосконалення Висновки та пропозиції обліку товарних запасів та товарообороту


documentaatgwez.html
documentaathdph.html
documentaathkzp.html
documentaathsjx.html
documentaathzuf.html
Документ Висновки та пропозиції